Συντήρηση ΜΣ Ξηρού τύπου_20kV-400V-1250kVA_KNAUF

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συντήρηση Μετασχηματιστού Ξηρού τύπου_20kV/400V/1250kVA σε εργοστάσιο της KNAUF. Φύσηγμα και διαξοδικό πλήσιμο των τυλιγμάτων και του ζυγώματος του μετασχηματιστού. Κατόπιν μετρήσεις τυλιγμάτων ώς προς Γη και μεταξύ τους και μέτρηση αντιστάσεως Γειώσεως πριν την ηλέκτριση.

Translate »